First page
Russian page
SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“SOCIĀLO TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA”

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
2006./2007. mācību gadam


(dokumentu pieņemšanas laiks)


1. Uzņemšana SIA Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA) notiek atbilstoši Augstskolu likuma un Izglītības likuma prasībām.

2. STA uzņem studentus sekojošās programmās ar apmācību latviešu vai krievu valodā:
 • 2.1. Pilna un nepilna laika studijās profesionālajās bakalaura studiju programmās:
 • “Tiesību zinātnes” – personas ar vidējo izglītību;
 • “Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” – personas ar vidējo izglītību;

 • 2.2. Pilna laika profesionālajā bakalaura studiju programmā:
 • “Tulks – tulkotājs” – personas ar vidējo izglītību;

 • 2.3. Pilna un nepilna laika profesionālajā maģistra studiju programmā:
 • “Uzņēmējdarbības vadīšana” – personas ar augstāko izglītību bakalaura līmenī ekonomikā vai vadībzinātnēs.

 • 3. Personai, kura vēlas studēt augstskolā, jāiesniedz:
 • pieteikums (uz STA veidlapas);
 • pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
 • vidējās izglītības atestāta vai diploma kopija ar sekmju lapu (jāuzrāda oriģināls); citās augstskolās studējušajiem papildus jāpievieno augstskolas diploma un diploma pielikuma kopijas (jāuzrāda oriģināls) vai akadēmiskās izziņas;
 • četras fotokartiņas (3×4 cm);

 • 4. Personām ar vidējo vispārējo izglītību, ja nav kārtoti attiecīgie centralizētie eksāmeni D (ar papildu nosacījumiem), C vai augstākā līmenī, jāveic pretendenta sagatavotības tests, ko apmaksā pretendents:
 • 1) lietišķajā informātikā (datorzinībās);
 • 2) svešvalodā;
 • 3) izvēlētās programmas profilējošā priekšmetā:
 • tiesību zinātņu programmās – atbilstoši vidusskolas mācību priekšmeta standartam politikā un tiesībās;
 • ekonomikas programmā – matemātika vai biznesa ekonomiskie pamati;
 • svešvalodas programmā “Tulks-tulkotājs” – rakstisks tests pirmajā svešvalodā (ja centralizētais eksāmens nav nokārtots A līmenī).

 • Personas ar vidējo profesionālo (tehnikuma) izglītību, kas absolvējušas:
 • a) programmu, radniecīgu izvēlētajai – tiek atbrīvotas no testa profilējošā priekšmetā;
 • b) programmu, kuras ietvaros apgūtas datoru vai informācijas tehnoloģijas – tiek atbrīvotas no testa lietišķajā informātikā (datorzinībās).

 • 5. Pēc testa rezultātiem tiek noteikta nepieciešamība papildus apmācībai pirms studiju uzsākšanas izvēlētajā programmā.

  6. Personas ar augstāko izglītību tiek uzņemtas pārrunu ceļā.

  7. Citās augstskolās studējušos uzņem studiju turpināšanai atbilstošajās studiju programmās, individuāli novērtējot katra apgūtā studiju priekšmeta saturu un kredītpunktu atbilstību.

  8. Personas, kuras ir izpildījušas šo noteikumu prasības, tiek imatrikulētas studijām STA. Imatrikulācija notiek ar rektora rīkojumu pēc uzņemšanas komisijas atzinuma, augstskolai un studējošajam noslēdzot līgumu, kas nosaka savstarpējos pienākumus un atbildību studiju laikā. Viens līguma eksemplārs un imatrikulācijas rīkojuma kopija tiek uzglabāti studējošā personas lietā.

  9. Studijas STA apmaksā studējošie.