LV RU

Tiesību zinātnes - 42380

KvalifikācijaJuriskonsults
GrādsProfesionālais bakalaurs
SpecializācijasTransporta pakalpojumu tiesiskais nodrošinājums
Nekustamā īpašuma tirgus tiesiskais nodrošinājums
Mazā un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums
Studiju formasPilna laika studijas
Nepilna laika studijas
Studiju ilgumsPilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika studijas – 5 gadi
Programmas apjoms160 k.p.
Studiju maksa Pilna laika studijas: 1. līmenis – Ls 792 gadā; 2. līmenis – Ls 900 gadā
Nepilna laika studijas: 1. līmenis – Ls 684 gadā; 2. līmenis – Ls 780 gadā
(studijas var apmaksāt pa mēnešiem saskaņā ar apmaksas grafiku)

1. studiju maksas līmenis:
•iestājoties – divi centralizēto eksāmenu sertifikāti ir A, B vai C līmenī vai atestātā atzīmju summa priekšmetos “Politika un tiesības”, “Informātika” un “Latviešu valoda” ir vismaz 18;
• otrajā studiju semestrī un vēlāk – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

2. studiju maksas līmenis:
•iestājoties - divi centralizēto eksāmenu sertifikāti ir D vai E līmenī vai atestātā atzīmju summa priekšmetos “Politika un tiesības”, “Informātika” un “Latviešu valoda” ir mazāka par 18;
• otrajā studiju semestrī un vēlāk – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.

Bonusi:
• -15% par aktīvu darbu studentu pašpārvaldē (no 01.09.2008)
• studentiem teicamniekiem (pēc iepriekšējā studiju gada rezultātiem)
tiek piešķirta viena gada stipendija Ls 400 apjomā, ja vidēja atzīme nav mazāka par 9,0 (no 01.09.2008)
• -10% visam studiju periodam studentiem – policijas un muitas darbiniekiem
(no 01.09.2008)


Uzņemšanas noteikumi • Vidējā izglītība
• Pilna un nepilna laika studijās personām,
kuras ieguvušas vidējo izglītību 2004., 2005., 2006. vai 2007. gadā, jāuzrāda divi A, B, C, D vai E līmeņa centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, svešvalodā, politikā un tiesībās vai informātikā.
• Centralizēto eksāmenu sertifikāti nav vajadzīgi personām:
– kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam
– kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs
– kuras oficiāli atbrīvotas no centralizētajiem eksāmeniem
• Iespējas studēt pēc individuālā plāna
• Ieskaitīšanas iespēja vēlākos studiju posmos.


Dokumenti • Vidējo izglītību apliecinošs dokuments ar pielikumu
(uz iepriekšiegūtās augstākās izglītības bāzes – augstāko izglītību apliecinošs dokuments)
• Pase
• 2 fotogrāfijas (3x4)
• Divu centralizēto eksāmenu sertifikāti

Programmā iekļautie studiju kursi

Vispārizglītojošie priekšmeti
Filozofija, Mācīšanās iemaņu apguves metodika, Svešvaloda, Lietvedība, Latvijas kultūras vēsture, Ārvalstu tiesību vēsture, Sociālā psiholoģija, Eiropas integrācija, Biznesa ekonomika, Politoloģija, Grāmatvedības uzskaite

Speciālie priekšmeti
Tiesību teorija, Vispārējā valstszinātne, Latvijas tiesību vēsture, Konstitucionālās tiesības, Eiropas Savienības tiesības, Administratīvās tiesības un process, Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās privātās tiesības, Salīdzinošā jurisprudence, Notariāta tiesības, Finanšu un nodokļu tiesības, Komerctiesības, Darba tiesības, Apdrošināšanas tiesības, Muitas tiesības, Civiltiesības un civilprocess, Krimināltiesības un kriminālprocess.