Tiesību zinātnes

Programma akreditēta 2000. gadā, atkārtoti akreditēta 2002. gadā
Iegūstamā kvalifikācija: jurists
Programmas veids: profesionālais bakalaurs

Specializācijas:
transporta pakalpojumu tiesiskais nodrošinājums
mazā un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums
nekustamā īpašuma tirgus tiesiskais nodrošinājums

Mērķis:
sniegt augsta līmeņa teorētiskās un praktiskās zināšanas tiesiskajā nodrošinājumā.
Šajā programmā tiek sagatavoti speciālisti tiesību zinātnēs, īpašu vērību pievēršot teorētisko un praktisko zināšanu apguvei komercdarbības tiesiskā nodrošinājuma jomā.

Mācību laikā studenti apgūst nozares teorētiskos priekšmetus: tiesību teoriju, valsts zinātni, romiešu civiltiesību pamatus, tiesību vēsturi, kā arī nozares pamatpriekšmetus: konstitucionālās tiesības, civiltiesības, administratīvās tiesības, darba tiesības, krimināltiesības, starptautiskās tiesības u. c. Apgūstot vispārizglītojošos priekšmetus, liela vērība tiek pievērsta valodu apguvei, datortehnoloģijām, komercdarbībai. Programma atbilst jaunākajiem standartiem jurista sagatavošanā.

No 2003.gada decembra šīs programmas īstenošana STA atrodas tiesvedībā ar IZM


Doktorante Helma Jirgena – studiju programmas direktore, docente

Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs

Programma akreditēta 1999. gadā
Iegūstamā kvalifikācija: ekonomists

Programmas veids: profesionālā studiju programma ar integrētu bakalaura standartu

Specializācijas:
uzņēmējdarbības ekonomika
uzņēmējdarbības vadīšana
pakalpojumu ekonomika un vadība

Mērķis:
sniegt augsta līmeņa teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmējdarbības ekonomikā un vadībā.
Studenti iegūst profesionālās zināšanas, kā arī praktiskā darba iemaņas par tirgus tautsaimniecības un uzņēmējdarbības ekonomisko un organizatorisko mehānismu. Programmas saturs paredz padziļinātu grāmatvedības, uzņēmējdarbības modelēšanas, vadīšanas stratēģijas un svešvalodu apguvi.

Studiju formas: dienas, vakara, neklātienes

Mācību valoda – latviešu, krievu, bilingvālas grupas (studiju sākums krievu valodā ar pakāpenisku pāreju uz studijām latviešu valodā) Studiju ilgums – 4 gadi. Personām ar augstāko izglītību – studijas pēc individuālā plāna
Uzņem bez vecuma ierobežojumiem

Mācību maksa mēnesī: dienas nodaļā – Ls 45, vakara nodaļā – Ls 37, neklātienes nodaļā – Ls 35, studijas pēc individuālā plāna – Ls 38

pašnovērtējuma ziņojums par 2001/2002 mācību gadu


Juris Kastiņš – studiju programmas direktors, filoloģijas habilitētais doktors, profesors

Tulks-tulkotājs

Programma akreditēta 2001. gadā
Iegūstamā kvalifikācija: tulks-tulkotājs
Programmas veids: profesionālā studiju programma ar integrētu bakalaura standartu

Specializācija:
profesionālā tulkošana ekonomikā, jurisprudencē, psiholoģijā

Mērķis:
sagatavot kvalificētus tulkus ar terminoloģisko specializāciju sabiedrībai aktuālās darbības jomās.
Šajā programmā tiek sagatavoti augsti kvalificēti speciālisti profesionālajā tulkošanā (angļu un vācu valoda). Programmā galvenā uzmanība tiek veltīta valodas profesionalizācijas aspektam, tulka – tulkotāja iemaņu izstrādei, kā arī izvērstai speciālās terminoloģijas apguvei. Jau no 1. kursa programmā tiek akcentētas praktiskās iemaņas, tai skaitā – sinhronajā tulkošanā.

Latvijai integrējoties Eiropas Savienībā, notiek intensīva starptautisko sakaru paplašināšanās gan politikā, gan ekonomikā, gan kultūrā. Pieaug pieprasījums pēc profesionāli sagatavotiem tulkiem, kuriem ir teicamas svešvalodu zināšanas un kuri varētu nekļūdīgi orientēties tautsaimniecības procesos. Tāpēc šīs programmas absolventiem, beidzot augstskolu, jāmāk ne tikai rakstiski tulkot dažādus dokumentus vācu un angļu valodā, bet jābūt atraisītiem sarunu partneriem svarīgās darījumu sanāksmēs, debatēs, kongresos un konferencēs. Viņiem labi jāorientējas ekonomikā, psiholoģijā un jurisprudencē, jāpārvalda šo nozaru terminoloģija un jāzina to problēmas.
Studentu interese par Eiropas Savienības valodām strauji pieaug, tāpēc studentiem ir iespēja papildus mācīties spāņu vai franču valodu.

Studiju forma: dienas
Mācību valoda – latviešu, krievu
Studiju ilgums – 4 gadi
Uzņem bez vecuma ierobežojumiem
Mācību maksa mēnesī: Ls 59Valentīna Sokolova – studiju programmas direktore, filoloģijas doktore, asoc. profesore
Tulkošana

Programma licencēta 2002. gadā
Uzņem personas ar augstāko izglītību
Profils: svešvaloda (angļu vai vācu)
Iegūstamā kvalifikācija: tulks-tulkotājs
Programmas veids: otrā līmeņa profesionālā studiju programma

Terminoloģiskā specializācija:
tiesībās un komercdarbībā

Mērķis:
sagatavot kvalificētus tulkus ar terminoloģisko specializāciju tiesībās un komercdarbībā

Programma dod iespēju saņemt tulkotāja diplomu personām ar augstāko izglītību. Pirmais mācību posms paredz vispārizglītojošu tulkošanas speciālistu sagatavošanu, bet otrajā mācību posmā tiek piedāvāta specializācija tulkošanas jomā.

Ar jums nodarbosies augsti kvalificēti profesionāli tulkotāji, kuri pārzina vairākas svešvalodas un kuriem ir liela darba pieredze gan Latvijā, gan ārzemēs.
Šobrīd programmas ietvaros sekmīgi realizēta pirmo studentu uzņemšana ar angļu valodas apmācību. Uzklausot studentu vēlmes, nodarbības notiek vakaros. Tas dod iespēju mācīties strādājošiem.

Studiju forma: vakara
Mācību valoda – latviešu, krievu
Studiju ilgums – 3 gadi
Uzņem bez vecuma ierobežojumiem
Mācību maksa mēnesī: Ls 59Vija Daukšte – studiju programmas direktore, vēstures doktore, docente
! Ar 2003. gada septembri – jaunā programma “Politoloģija”.

Programma licencēta 2003. gadā.
Iegūstama kvalifikācija: piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija – politologs
Iegūstamais diploms: profesionālais bakalaura grāds – politisko procesu analīze un vadīšana

Ko piedāvā studiju programma?
Studiju programma piedāvā iespēju iegūt piektā ( valstī noteiktā visaugstākā) līmeņa profesionālo kvalifikāciju politoloģijā un profesionālā bakalaura grādu.
Kāds ir studiju programmas mērķis?
Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un profesionāli kompetentus politologus, kas apvieno teorētiskās zināšanas par politiku kā sabiedrisku parādību un modernas tehnoloģijas un metodes šo zināšanu praktiskai pielietošanai.
Kāds ir profesionāla politologa iespējamais darbības jomas?

Profesionāls politologs:
 • analizē un izvērtē Latvijā un pasaulē notiekošos procesus
 • informē par tiem sabiedrību un interpretē tos
 • nosauc un īsteno dažādu sabiedrības grupu un indivīdu politiskās intereses
 • organizē un vada diskusijas par aktuāliem politikas jautājumiem
 • organizē un vada lielus politiska un sabiedriska rakstura pasākumus
 • vada valstiskas un sabiedriskas institūcijas


 • Kāds ir studiju programmas saturs?
  Studiju programmā ir iekļauti:
  Vispārizglītojoši studiju kursi: Ievads pasaules politiskajā vēsturē, Ievads Latvijas valsts un tiesību vēsturē, Ievads kultūras vēsturē; Politisko teoriju vēsture, Politikas teorija, Ģeopolitika, Politiskā filozofija u.c.
  Studiju kursi, kas raksturīgi tieši šai profesionālās izglītības nozarei: Politiskie procesi un to analīze, Politiskā reklāma, Politiskā kultūra, Politiskā antropoloģija, Sistēmiskā domāšana politikā, Eiropas integrācijas pamati u.c.
  Studiju kursi, kas veido prasmes un iemaņas komunicēties: Modernās svešvalodas, Projektu vadība, Personāla vadība, Politiskā psiholoģija, Vides psiholoģija u.c.
  Prakse ļaus studiju laikā aprobēt iegūtās teorētiskās zināšanas, iegūt prasmes un veidot iemaņas, kas nepieciešamas profesionāla politologa darbā.

  Kāds ir studiju apjoms un cik ilgi jāstudē?
  Studiju apjoms ir izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir kvantitatīvs rādītājs, kas izsaka veicamā darba apjomu. Studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti. Tie ir sadalīti pa semestriem – ik semestri jāizpilda studiju programma 20 kredītpunktu apjomā. Vienam kredītpunktam atbilst 20 akadēmiskās stundas (viena akadēmiskā stunda – 45 min.).

  Studiju ilgums. Optimālais laiks šādas studiju programmas apguvei ir 4 gadi, t.i. 8 semestri.

  Kā ir plānotas studijas?
  Studijas ir plānotas kā pilna laika klātienes studijas (nodarbības gan dienas pirmajā, gan otrajā pusē) Paredzēta moduļu studiju sistēma, intensīva viena priekšmeta apguve, kam seko nākošais priekšmets.
  Kādas ir studiju darba formas?
  Studiju darba formas : lekcijas, semināri, praktiskie darbi, diskusijas, referāti, prakses, mācību ekskursijas u.c.
  Kādi ir nosacījumi, lai uzsāktu studijas ?
  Studijām var pieteikties ikviens, kam ir vidējā izglītība un kam ir vēlme un interese strādāt politologa profesijā. Gaidīts ir arī ikviens, kas vēlas gluži vienkārši papildināt savas zināšanas un paplašināt redzesloku.