RizVN Login


Programmas saturs

Profesionālie studiju priekšmeti
Akadēmiskā rakstīšana
Angļu un dzimto valodas kontrastīvā stilistika
Angļu valodas praktiskā fonētika
Angļu valodas praktiskā gramatika
Angļu valodas stilistika
Ievads profesijā
Komunikācija
Konferenču tulkošana
Leksikogrāfija
Speciālo tekstu analīze un tulkošana
Speciālo tekstu rakstiskā tulkošana
Tekstu analīze
Terminoloģiskā specializācija
Tulkošanas praktiskie pamati
Valodniecība
Obligātie specializācijas studiju priekšmeti
Frazeoloģija
Konsekutīvā tulkošana
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas (ekonomika) (ang.-latv.-krievu)
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas (jurisprudence) (ang.-latv.-krievu
Sinhronā tulkošana
Speciālā terminoloģiskā tulkošanas prakse
Tulkošanas metodika
Tulkošanas teorija
Valodu studiju priekšmeti
Dzimtās valodas stilistika
Mūsdienu latviešu/krievu valodas terminoloģijas un stilistikas problēmas
Vācu/spāņu valoda
Humanitārie un sociālie studiju priekšmeti
Datoru tehnoloģijas pamati
Studentu pētnieciskais darbs
Ievads zinātniskajā darbā
Kontrastīvā leksikoloģija kultūroloģijas kontekstā
Latīņu valoda
Prezentācijas prasme
Profesionālā ētika
Tulkošana ar datora palīdzību (TRADOS)
Valsts mācība Eiropas savienības (ES) ietvaros
Izvēles studiju priekšmeti
Franču valoda
Inovācijas angļu valodas attīstībā
Jurisprudences pamati ES kontekstā
Lietvedības pamati
LR administratīvie likumdošanas pamati
Uzņēmējdarbības pamati Eiropas Savienības kontekstā
Prakse
Kvalifikācijas prakse I
Kvalifikācijas prakse II
Pirmsdiploma prakse
Valsts pārbaudījums: bakalaura darbs

 

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija