RizVN Login


Programmas saturs

Vispārizglītojošie priekšmeti
Angļu valoda. Juridiskā terminoloģija
Civilā aizsardzība
Filozofijas pamati
Lietvedības pamati
Politoloģijas pamati
Publiskas uzstāšanās un prezentācijas prasme
Salīdzinoša jurisprudence
Sociālā psiholoģija
Uzņēmējdarbības pamati
Vadības pamati
Vācu valoda. Juridiskā terminoloģija
Nozares teorētiskie (un informāciju tehnoloģijas)
Administratīvais process
Angļu- sakšu privāttiesību mūsdienu īpatnības
Ārvalstu tiesību vēsture
Civiltiesības. Vispārīgā daļa
Datoru tehnoloģiju pielietošanas pamati
Eiropas Savienības tiesības
Konstitucionālās tiesības 1.un 2.daļa
Latvijas tiesības vēstures kontekstā
Romāņu- ģermāņu privāttiesību mūsdienu īpatnības
Romiešu civiltiesību pamati
Starptautiskās privāttiesības
Starptautiskās publiskās tiesības
Tiesību filozofija
Tiesību teorija
Vispārējā valstszinātne
Nozares profesionālie un izvēles
Administratīvās tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Cilvēktiesības
Civilprocess
Civiltiesības. Ģimenes tiesības
Civiltiesības. Lietu (īpašuma) tiesības
Civiltiesības. Mantojuma tiesības
Civiltiesības. Saistību tiesības
Darba un sociālās tiesības
Finanšu un nodokļu tiesības. Banku tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības. Datori un likumdošana
Juridisko tekstu analīzes un sastādīšanas teorija
Komerctiesības. 1.un 2.daļa
Kriminālprocess
Krimināltiesības. Vispārējā daļa. Sevišķā daļa
Pašvaldību tiesības
Profesionālā ētika
Vides tiesības
Specializācijas priekšmeti transporta pakalpojumu tiesiskais nodrošinājums
Dzelzceļa un autopārvadājumu tiesiskais nodrošinājums
Jūras tiesības. Jūras un gaisa pārvadājumu tiesiskais regulējums
Muitas tiesības
Specializācijas priekšmeti nekustāma īpašuma tirgus tiesiskais nodrošinājums
Darījumi ar nekustamo īpašumu
Grāmatvedības uzskaites pamati
Nekustamā īpašuma vērtēšana
Specializācijas priekšmeti maza un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums
Biznesa drošības pamati
Grāmatvedības uzskaites pamati
Tirgzinības
Brīvā izvēle bakalauram
Zemes tiesības
Bāriņtiesu un pagasttiesu tiesiskā darbība
Eiropas integrācijas pamati
Finanšu tirgus regulēšana
Latīņu/spāņu/ franču valoda. Juridiskā terminoloģija
Latvijas kultūras vēsture
Notariāta tiesības
Tiesību aizsardzības iestādes
Tiesību teorijas mūsdienu problēmas
Prakse
Civiltiesībās. Līgumiskās tiesības
Juridiskā lietvedība mazos uzņēmumos
Juridisko tekstu sastādīšana
Lietvedības prakse
Nodokļu un finanšu tiesībā (VID)
Tiesu prakse administratīvajā procesā
Tiesu prakse civillietās
Tiesu prakse krimināllietās
Pirmsdiploma juridiskā prakse
Valsts pārbaudījums: bakalaura darbs
 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija