RizVN Login


Programmas saturs

Vispārizglītojošie priekšmeti
Darba aizsardzība un tiesiskās attiecības
ES ekonomiskā politika
Socioloģija
Latvijas kultūras vēsture
Lietišķā korespondence un komunikācija biznesā
Politoloģijas pamati
Nozares teorētiskie priekšmeti
Augstākā matemātika
Ekonomiskā informātika un e-komercija
Pētnieciskā darba metodoloģija
Finanšu vadība un analīze
Krīzes menedžments
Makroekonomika
Mikroekonomika
Uzņēmējdarbības ekonomika
Statistika (ekonomiskā un matemātiskā)
Uzņēmējdarbības un ekonomikas modulis
Biznesa analīze un stratēģija
Biznesa aktuālie jautājumi
Vides ekonomika un aizsardzība
Uzņēmējdarbības resursu organizēšana
Saimnieciskās tiesības
Uzņēmējdarbības analīze un plānošana
Vadības modulis
Mārketings un tā vadīšana
Kvalitātes vadība
Sociālā nodrošināšana un apdrošināšana
Uzņēmējdarbības menedžments un loģistika
Personāla vadība
Grāmatvedības modulis
Grāmatvedības uzskaite un finanšu grāmatvedība
Nodokļi un nodevas
Vadības grāmatvedība
Specializācija: Uzņēmējdarbības organizēšana
Inovācijas un investīcijas ekonomikā
Modernās vadības zinības un projektu izstrāde
Tirgus izpēte un prognozēšana
Specializācija: Uzņēmējdarbības vadīšana
Vadības informācijas sistēmas
Modernās vadības zinības un projektu izstrāde
Risku analīze un vadīšana
Specializācija: Apdrošināšanas pakalpojumu ekonomika
Apdrošināšanas likumdošana ES
Apdrošināšanas veidi
Risku analīze un vadīšana
Brīvās izvēles priekšmeti
Audita un revīzijas darbības pamati
Eiropas integrācijas pamati
Pārvaldes lēmumu tehnoloģijas
Ražošanas operatīvā plānošana
Starptautiskā ekonomika
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Juridiskā terminoloģija biznesā (valsts un svešvalodās)
Sociālā psiholoģija
Prakse
Datoru tehnoloģijas
Mārketings
Grāmatvedība
Specializācija
Uzņēmējdarbības analīze
Pirmsdiploma prakse
Valsts pārbaudījums: Bakalaura darbs

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija