RizVN Login


Programmas apraksts

Programmas nosaukums Tiesību zinātnes
Programmas kods 46380
Programmas apjoms 60 kredītpunkti (КР)
Studiju ilgums Pilna laika studijas – 1,5 gadi
Nepilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamais grāds
un kvalifikācija
Maģistra profesionālais grāds tiesību zinātnēs un jurista profesionālā kvalifikācija (prof. kods 242102)

Studiju programmas
īstenošanas vieta

Rīga

Programmas 
specializācijas

Privātās tiesības

Studiju valodas

Latviešu
krievu

 

 

 

Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt plašas zināšanas, profesionālās iemaņas un prasmes, kā arī vispusīgu kompetenci jurisprudencē, īpašu uzmanību specializācijai transporta pakalpojumu, nekustamā īpašuma tirgus mazā un vidējā biznesa tiesiskā nodrošinājuma.

Studiju programmas uzdevumi:

 

  • Sekmēt juriskonsulta profesijai nepieciešamo zināšanu apguvi par tiesībām un to izzināšanu, gan materiālo, gan procesuālo, privāto, publisko, kā arī starptautisko (starpanacionālo) un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību jomā izvēlētajā specialitātē.
  • Nodrošināt iespēju iegūt juriskonsulta iemaņas un prasmes patstāvīgi veikt darbības, kas saistītas ar materiālo un procesuālo tiesību normu piemērošanu, kā arī tiesu praksi izvēlētajā specialitātē.
  • Sniegt iespēju saņemt zināšanas, prasmes un iemaņas izstrādāt juridiskos dokumentus, nodrošināt klientu pārstāvību tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēs, starptautiskās organizācijās, Eiropas Savienībā, tiesās, valsts pārvaldes institūcijās, uzņēmumos.
  • Nodrošināt iespēju iegūt izcilu sistēmisku, instrumentālo un interpersonālo kompetenci tiesību jomā un veicināt zināšanu, iemaņu un prasmju ieguvi, kas saistītas ar transporta pakalpojumu, nekustamā īpašuma tirgus vai mazā un vidējā biznesa tiesiskā nodrošinājuma specializāciju.
  • Radīt motivāciju, kā arī sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas tālākajām mācībām maģistratūrā un doktorantūrā, kā arī tālmācībai, iekļaujoties mūžizglītības sistēmā Latvijā un ārvalstīs..
  • Nodrošināt Latvijas Republikas un starptautiskajās tiesību normās nostiprināto izglītības standartu un Studiju programmas prasību pilnvērtīgu apguvi izvēlētajā specialitātē.

 

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija