RizVN Login


Programmas apraksts

Programmas nosaukums Biznesa menedžments
Programmas kods 47345
Programmas apjoms 80 kredītpunkti (КР)
Studiju ilgums Pilna laika studijas – 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2,5 gadi
Iegūstamais grāds
un kvalifikācija
Maģistra profesionālais grāds biznesa menedžmentā

Studiju programmas
īstenošanas vieta

Rīga

Programmas 
specializācijas

Mārketinga menedžments
Finanšu menedžments

Studiju valodas

Latviešu
krievu

 

 

 

Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt ekonomikas un vadības zinātņu teorētiskajās atziņās sakņotas un valsts saimnieciskajām vajadzībām sagatavot uzņēmējdarbības organizatorus, biznesa menedžerus, kas spējīgi vadīt ekonomiskos dienestus un tiem pakļautās struktūras, pastāvīgi pilnveidojot savas darba metodes un pārvaldes organizāciju, lai veiktu augsti kvalificētu darbu biznesa uzņēmumu un iestāžu vadības un biznesa menedžmenta jomā.

Studiju programmas uzdevumi:

 

  • Nodrošināt padziļinātu finanšu un tirgzinību teorētisko zināšanu un profesionālo prasmju apguvi, lai sagatavotie speciālisti būtu spējīgi patstāvīgi un kvalitatīvi strādāt izvēlētajā specialitātē.
  • Risināt teorētiskus un praktiskus jautājumus mārketinga un finanšu menedžmenta profesionālās darbības jomā, kur vadībzinātnes saskaras ar citām zinātņu nozarēm, bet galvenais uzsvars tiek likts uz biznesa menedžmentu.
  • Veidot prasmi analizēt, novērtēt un plānot uzņēmuma finanses, darbības rezultātus un modelēt attīstību, pielietojot modernās informāciju tehnoloģijas.
  • Iepazīstināt ar jaunākajiem sasniegumiem menedžmenta teorijā un praksē.
  • Padziļināt uzņēmējdarbības vides subjektu psiholoģijas zināšanas.
  • Veicināt pašizglītību, attīstīt spējas un prasmi iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju, lai veicinātu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu ar tālākizglītības un mūžizglītības metodēm.

 

 

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija