RizVN Login


Programmas apraksts

Programmas nosaukums Tulks-tulkotājs
Programmas kods 42222
Programmas apjoms 180 kredītpunkti (КР)
Studiju ilgums Pilna laika studijas – 4,5 gadi
Iegūstamais grāds
un kvalifikācija
Profesionāla bakalaura grāds tulkošanā, kvalifikācija – tulks-tulkotājs

Studiju programmas
īstenošanas vieta

Rīga

Programmas 
specializācijas

Profesionālā tulkošana ekonomikā, jurisprudencē

Studiju valodas

Latviešu
Krievu

 

 

 

Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot Latvijas un ES darba tirgū pieprasītus, augsti kvalificētus tulkus-tulkotājus, kuri, apgūstot nepieciešamās kompetences, prasmes un zināšanas, ir spējīgi produktīvi un kvalitatīvi stādāt izvēlētajā profesijā privātajās un valsts institūcijās un ir motivēti un sagatavoti izglītības papildināšanai visa darba mūža garumā.

Studiju programmas uzdevumi:

 

  • Sagatavot augstākā profesionālā līmeņa tulkotājus darbam dinamiskā un mainīgā starptautiskās uzņēmējdarbības un institucionālās pārvaldības vidē.
  • Īstenot elastīga satura studiju programmu, sasaistot studiju procesu ar praksi, ņemot vērā tulkošanas jomas attīstības tendences, dibināt kontaktus ar potenciālajiem darba devējiem kā arī pārzināt nozarē pastāvošās problēmas un profesionāli orientēties tajās.
  • Attīstīt studējošo radošās spējas un spējas patstāvīgi analizēt, izvērtēt un risināt dažādus jautājumus un operatīvi rast risinājumus komunikācijas, kultūrkontaktu un lingvistiskām problēmām.
  • Veicinot zinātniski-pētniecisko darbību, attīstīt studējošo spējas darboties gan individuāli, gan grupā, operatīvi un patstāvīgi iegūstot informāciju un nepieciešamās zināšanas. Nostiprināt studējošo praktiskās iemaņas un zināšanu loku sekmīgai darbībai dažādās tulkošanas jomās kā arī sagatavot iespējamai izglītības turpināšanai maģistrantūrā. ecialitātē.

 

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija