RizVN Login


Programmas apraksts

Programmas nosaukums Uzņēmējdarbības ekonomika
Programmas kods 42345
Programmas apjoms 160 kredītpunkti (КР)
Studiju ilgums Pilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika studijas – 4,3 gadi
Iegūstamais grāds
un kvalifikācija
Profesionāla bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, kvalifikācija – ekonomists (prof.kods 263102)

Studiju programmas
īstenošanas vieta

Rīga
Daugavpils

Programmas 
specializācijas

Uzņēmējdarbības ekonomika
Uzņēmējdarbības vadīšana 
Apdrošināšanas pakalpojumu ekonomika

Studiju valodas

Latviešu
krievu

 

 

 

Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamus, augsti kvalificētus 5. profesionālās kvalifikācijas līmeņa ekonomistus, kuri, apgūstot nepieciešamās kompetences, prasmes un zināšanas ekonomikas vadības un attīstības jomās, ir spējīgi konkurēt mainīgos sociāli ekonomiskos apstākļos un ir motivēti tālākizglītībai.

Studiju programmas uzdevumi:

 

  • Sagatavot Latvijas un citu ES valstu darba tirgos pieprasītus augstākā profesionālā līmeņa, zinošus un patstāvīgus lēmumus pieņemt spējīgus speciālistus visdažādākajās ar uzņēmējdarbību saistītās sfērās.
  • Īstenot elastīga satura studiju programmu, kas atbilst mainīgām ekonomiskās vides prasībām un dod iespēju studējošajiem apgūt ar uzņēmējdarbības organizēšanu, vadīšanu un turpmākās attīstības nodrošināšanu saistītos jautājumus, kā arī pārzināt uzņēmējdarbībā pastāvošās problēmas un profesionāli orientēties tajās.
  • Attīstīt studējošo radošās spējas un spējas patstāvīgi analizēt, izvērtēt un risināt ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus un operatīvi pieņemt vadības lēmumus ekonomikas, grāmatvedības un finanšu jomās.
  • Attīstīt studējošo spējas darboties gan individuāli, gan grupā un spējas patstāvīgi iegūt nepieciešamās zināšanas, kas nostiprinātu praktisko iemaņu un zināšanu loku un ļautu strādāt dažādās uzņēmējdarbības jomās vai/un turpināt izglītību maģistrantūrā.

 

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija