Uz pirmo lappusi LVRU

Mācību prakse

Vispārīgie jautājumi

      Prakse ārpus izglītības iestādes, atbilstoši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām, Sociālo Tehnoloģiju augstskolā (STA) tiek organizēta katrā studiju programmā. Tā ir obligāta programmas sastāvdaļa un viens no svarīgākajiem pasākumiem augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā.
Mācību prakses kopējais apjoms STA sastāda 26 KP. Prakse, atbilstoši programmas un mācību plāna prasībām, var tikt sadalīta vairākos posmos ar precīzi noteiktu kredītpunktu apjomu attiecīgajā semestrī, atstājot vislielāko īpatsvaru uz pirmsdiploma praksi pēc visu teorētisko kursu apguves. Šajā studiju beigu periodā, ja to paredz studiju plāns, var tikt izvesta arī visa (pirmsdiploma) prakse pilnā (26 KP) apjomā.
Prakses atskaiti students aizstāv katedras nozīmētā prakses vadītāja vai komisijas priekšā, kura par prakses mērķa sasniegšanu un individuālā uzdevuma izpildi ieskaita studentam attiecīgos kredītpunktus.
Prakses programmas neizpildīšanas gadījumā students netiek pielaists pie valsts pārbaudījumiem vai, dalītās prakses variantā, tiek pieskaitīts pie akadēmiskiem parādniekiem.

Prakses mērķi un uzdevumi

      Mācību prakses mērķus, uzdevumus un saturu nosaka prakses darba programmas, kuras tiek izstrādātas katedrās.
Mācību prakses galvenais mērķis ir nodrošināt sasaisti starp augstskolā iegūtajām teorētiskajām zināšanām un profesionālo darbību dzīvē, dodot studentam iespēju: - apgūt zināšanu piemērošanas prasmes, - apgūt speciālās un profesionālās iemaņas, - attīstīt spējas apzināt un risināt nozares problēmas, - apgūt iemaņas dažādu projektu izstrādē un īstenošanā, - iegūt priekšstatu par nozares profesionālo ētiku.
Mācību prakses uzdevumi ir:

  1. padziļināt un nostiprināt teorētiskās zināšanas, izmantojot tās konkrētu praktisku uzdevumu risināšanā;
  2. attīstīt topošā speciālista prasmes un iemaņas nepieciešamo uzdevumu veikšanā un profesionālā darba organizēšanā;
  3. rast diplomdarbā iekļautās problēmas iespējamo risinājumu prakses vietā, apgūt šī risinājuma normatīvo un metodoloģisko nodrošinājumu.

Mācību prakses organizācija un vadība

      Mācību praksi organizē un vada attiecīgās studiju programmas katedra, kas nodrošina prakses darba programmas un metodisko materiālu izstrādi. Katedra organizē arī prakses norises kontroli, nozīmējot šim nolūkam prakses vadītāju katram studentam vai studentu grupai.
Organizāciju vai uzņēmumu, kurā studenti tiks sūtīti praksē (tālāk- prakses vieta) izvēlās katedra (pēc iespējas) atbilstoši  apgūtiem teorētiskiem kursiem vai apstiprinātam diplomdarbu tēmu klāstam. Ar katru prakses vietu, neatkarīgi no nosūtāmo studentu skaita, augstskola, pēc katedras ieteikuma, noslēdz līgumu par studenta/studentu grupas pieņemšanu praksē, bet pirmsdiploma praksei - trīspusēju līgumu par sadraudzību vai mācību prakses organizēšanu, atbilstoši MK 2000.g. 15.augusta noteikumu Nr.276 prasībām.
Students ārpus augstskolas var tikt nosūtīts praksē ar rīkojumu, kuram par pamatu kalpo katedras sēdes lēmums ar katram studentam noteiktu prakses vietu.
Studentam pirmsdiploma prakses laikā jāved individuāla dienasgrāmata, ko izsniedz studentam pirms prakses sākuma. Dienasgrāmatā, nodošanai prakses vietā, ievietota STA ceļazīme, kurā uzrādīta prakses vieta, prakses sākuma un beigu termiņi. Dienasgrāmatā ierakstīti arī prakses kopējie uzdevumi, studenta pienākumi prakses laikā, diplomdarba tēma, bet studentam pašam jāieraksta katras dienas darba saturs prakses vietā, ko akceptē prakses vietas kurators. Prakses beigās kurators dienasgrāmatā ieraksta savu vērtējumu par studenta sekmēm un disciplīnu prakses laikā. Izpildāmā darba saturs, kopējā un individuālā uzdevuma izpilde kalpo par pamatu prakses atskaites noformēšanai.  

STA sadarbība ar organizācijām un firmām:
A/S "LX Grupa"; SIA "Hansa Interiors Latvia"; A/S "Latvijas Biznesa Banka"; AS "Rietumu Banka"; AS "Juglas manufaktūra"; Latvijas Darba devēju konfederācija; AAS "Balta"; Rīgas pilsētas Galvenā policijas pārvalde; A/S "Telekom Baltija"; AS "Liepājas metalurgs"; AKB "Baltijas Tranzītu banka"; SIA "Elkor Līzings"; Daugavpils tiesa; RGPP Kārtības policijas pārvalde patruļpolicijas vienības Vēstniecības un speciālo objektu apsardzes bataljons; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Ekonomikas policija; Latvijas Banka; Ķekavas pagasta padome; IeM Valsts policija; Sabiedrības veselības aģentūra; VID Rīgas reģionālā iestāde; VID Finanšu policija; Daugavpils pilsētas prokuratūra; Ķeguma novada dome; Daugavpils bāriņtiesa; LR Augstākā tiesa; Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas sekretariāts; RGPP Kārtības policija; A/s “Latvijas meži”; Dzimtsarakstu nodaļa; VID Vidzemes reģionālā iestāde; Daugavpils PRPP; Zemgales apgabaltiesas Bauskas zemesgrāmatu nodaļa; Latgales reģionālā dzelzceļa policija; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde 1.biroja 2.nodaļa; Va/s “Latvijas hipotēku un zemes banka”; Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija; Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs; Ceļu satiksmes drošības direkcija; Ilūkstes novada dome (bāriņtiesa); Aizsardzības īpašumu valsts agentūra; AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”; Rīgas apgabaltiesa; VID LRI Daugavpils muita; Rīgas pašvaldības policija; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Pirmstiesas izmeklēšanas birojs; Iekšlietu ministrijas Stratēģijas departaments; Daugavpils Kriminālpolicija; Preiļu rajona tiesa; administratīvā rajona tiesa; Rīgas Domes Rīgas bāriņtiesa; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Analīzes, planošanas un kontroles nodaļa; Iekšlietu ministrijas Robežsardzes Jelgavas pārvalde; Rīgas domes Rīgas pilsētas Kurzemes rajona izpilddirekcija; a/s “Rīgas investīciju nams”; LR Drošības policija; SIA “Metālrezerves”; Latvijas zvērinātu advokātu kolēģija; LR IeM Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas vienība Patruļpolicijas bataljona speciālā rota; LR Ārlietu ministrijas Administratīvi juridiskās direkcijas Juridiskā departamenta Administratīvi tiesiskā nodaļa; Daugavpils PRPP īslaicīgās aizturēšanas izolators; Latvijas Ģenerālprokuratūras Rīgas rajona prokuratūra; SIA "ZS Liepkalni"; SIA "Harta"; SIA "Spilva"; IU "Možeika"; SIA "Salas zivis"; SIA "Transbūvserviss"; SIA "Modulors"; SIA "Gargnas Latvija"; Latvijas Orinotoloģijas biedrība; SIA "Kristika"; SIA "Lako Pluss"; SIA "Betacom Alfa"; SIA "Ērglis & Ko"; SIA "Arčers"; SIA "Biant"; SIA "Tavlis"; SIA "Ziemeļu Nafta"; SIA "Trasparence"; SIA "Baltijas Vega"; SIA "Mikom"; SIA "Apavu pasaule"; PS "Dovas"; SIA "GeoConsultants"; Z/S "Ūsi"; SIA "Media divi"; SIA "Armatūras servisa centrs"; SIA "Logity"; SIA "Rialto"; SIA "Jūrmalas siltums"; SIA "Lukoil-Serviss"; SIA "Delfis"; SIA "Polar BEK Daugava"; AS “Juglas audums”; SIA “Makolats"; SIA "Lattransrail"; SIA "Eko-Būve"; IEVP Škirotavas cietums; SIA "Aruns"; SIA "Farmvet Trading"; Latvijas Banka; SIA "Būvinstrāde"; SIA "Modulors"; SIA "Ekers"; SIA "Reta Wood Industries"; SIA "Dorisa"; Līgumsabiedrība “Sentor Farm”; Komandītsabiedrība; A/S “Mions Pro”; SIA "Ferrits"; SIA “Abschliff Latvija”; SIA "Elpis"; SIA "Grosbuhs"; SIA "Ancers"; SIA "Lielzeltiņi"; SIA "Datalink"; SIA "Kompānija LAS-1"; SIA "Bolderāja IC"; SIA "Aile"; SIA "BT&T"; SIA "Konventus"; SIA "Laine SC"; I/K "Veikals 180"; SIA "Sarinda"; SIA "Rialto"; SIA "Valks"; SIA “Mācību centrs”; Daugavpils PRPP; Naujienes pagasta padome; Daugavpils BJSS-L; SIA “Grupa ARTS”; SIA “TC motors”; SIA “Lusina”; IK “VG”; SIA “Flamingo - D”; Z/s “Sarmas”; SIA “Tilpums”; VRS DAP robežsardzes pārvalde; SIA “Rīgas ostas konteineru objekts”; SIA “P sistēmas”; SIA “KONOR”; SIA “L-EKSPRESIS”; SIA “Lido”; universālveikals “Centrs”; SIA “Intelligent Tehnologies”; SIA “DKL”; 18.pirmsskolas izglītības iestāde; Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 2.slimnīca”; SIA “Inviana”; SIA “SB”; VID LRI MNPND; VID Latgales reģionālā iestāde; SIA “WESS”; Jūras vides pārvalde; Daugavpils pilsētas prokuratūra; SIA “Lauvas Tūrs”; SIA “M KODEKSS”; Limbažu pilsētas dome; VAS “Latvijas dzelzceļš”; SIA “Romana Transport”; Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas Izziņas dienests; SIA “Super Bebris”; a/s“Hansabanka”; Preiļu RPP Nepilngadīgo inspekcija; SIA “Ziemeļkurzemes šķīrējtiesa”; Apdrošināšanas Serviss- Brokeri SIA; SIA “J&P”; a/s “Latfood”; VID Latgales reģionālā iestāde; SIA “Vides serviss”; SIA “Alfa Trans” u.c.