Uz pirmo lappusi LVRU

Uzņemšanas kārtība

SIA “Sociālo tehnoloģiju augstskola”

UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI

2008./2009. studiju gadam

1. Uzņemšana SIA „Sociālo tehnoloģiju augstskola” (STA) notiek atbilstoši Augstskolu likuma un Izglītības likuma prasībām. Uzņemšanas procesu organizē un nodrošina Uzņemšanas komisija, kas ir iecelta ar rektora rīkojumu.

2. STA uzņem studentus bez papildus eksāmeniem sekojošās programmās ar apmācību latviešu vai krievu valodā:

2.1. Pilna un nepilna laika studijās profesionālajās bakalaura studiju programmās:
 • “Tiesību zinātnes”- personas ar vidējo izglītību;
 • “Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” – personas ar vidējo izglītību;
2.2. Pilna laika profesionālajā bakalaura studiju programmā:
 • “Tulks – tulkotājs”- personas ar vidējo izglītību ;
3. Personai, kura vēlas studēt augstskolā, jāiesniedz:
 • pieteikums (uz STA veidlapas);
 • pases kopija;
 • vidējās izglītības atestāta vai diploma kopija (ar sekmju lapu); citās augstskolās studējušajiem papildus jāpievieno augstskolas diploma un diploma pielikuma kopijas vai akadēmiskās izziņas;
 • Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus) latviešu valodā un svešvalodā vai matemātikā, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kas ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām;
 • divas fotokartiņas (3x4 cm);
 • kvīts par dokumentu noformēšanu saskaņa ar noteiktajiem tarifiem.

Dokumentu kopijas tiek iesniegtas vienlaicīgi ar oriģinālu. Ja nav oriģināla, kopijām jābūt notariāli apstiprinātam. Ja ir mainīts personas uzvārds, jāiesniedz dokumentus, kas apstiprina šīs izmaiņas (laulības apliecību un tml.) 

4. Citās augstskolās studējušos uzņem studiju turpināšanai atbilstošajās studiju  programmās, individuāli novērtējot katra apgūtā studiju priekšmeta saturu un kredītpunktu atbilstību.

5. Personas, kuras ir izpildījušas šo noteikumu prasības, pēc uzņemšanas komisijas atzinuma tiek imatrikulētas studijām, augstskolai un studējošajam noslēdzot līgumu, kas nosaka savstarpējos pienākumus un atbildību studiju laikā. Viens līguma eksemplārs   uzglabāti studējošā personas lietā.

6. Studijas STA apmaksā studējošie atbilstoši Senāta apstiprinātam Nolikumam.

UZŅEMŠANAS KOMISIJA DARBA LAIKS

  P.  10:30 – 17:00
O.  10:30 – 17:00
T.  10:30 – 17:00
C.  10:30 – 17:00
P.  10:30 – 17:00
S.  11:00 – 16:00 (26.07.08. un 16.08.08.)

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS priekšsēdētājs G.Vinovskis

Studiju maksa –  atkarīga no paša studenta!

 • studijas  vienu semestri bez maksas, piesakoties studijām līdz 2008.gada 25.maijam; 
 • atlaide pirmajam studiju gadam, iestājoties līdz 2008.gada 5. augustam;
 • īpašs piedāvājums visam studiju laikam - policijas un muitas darbiniekiem;
 • stipendijas - aktīviem studentiem un teicamniekiem;
 • studiju maksa  - pa mēnešiem;
 • izdevīga studiju kreditēšana;
 • viesnīca (Bezdelīgu ielā 12)