Uz pirmo lappusi LVRU

Studentu pašpārvalde

Augstskolas studenti savas tiesības uz pašpārvaldi realizē, veidojot Pašpārvaldes padomi. Tā darbojas pēc Nolikuma, kuru izstrādā studenti un apstiprina Senāts.

Studentu pašpārvaldes padome:
 • pārstāv un aizstāv studentu tiesības augstskolā un citās valstiskās un nevalstiskās organizācijās;
 • pārstāv studentus Latvijā un aiz tās robežām;
 • izvēl savus pārstāvjus augstskolas pārvaldes koleģiālās institūcijās: satversmes sapulcē un augstskolas senātā.
 • ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no augstskolas struktūrvienību pārstāvjiem jautājumos, kas skar studentu intereses.

 • Padomē pārstāvēti visu programmu studenti. Padome ievēl priekšsēdētaju, viņa vietnieku un sekretāri.

  Studentu pašpārvalde darbojas dažādos virzienos: ir iekšējo sakaru komiteja, akadēmisko jautājumu komiteja, sporta komiteja, atpūtas organizēšanas komiteja u.c.

  Studentu pašpārvaldes padomes lēmumi pēc apstiprināšanas augstskolas Senātā ir jārespektē visiem studentiem.

  Priekšsēdētājs – Aigars Saukums
  funs07@inbox.lv
  Priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Gulbis
  iradzins@inbox.lv
  Sekretāre – Evelīna Lubāne
  Evelina.Lubane@riga.lv