First page
Russian page
Augstskolas studenti savas tiesības uz pašpārvaldi realizē, veidojot Pašpārvaldes padomi. Tā darbojas pēc Nolikuma, kuru izstrādā studenti un apstiprina Senāts.

Studentu pašpārvaldes padome:
  • pārstāv un aizstāv studentu tiesības augstskolā un citās valstiskās un nevalstiskās organizācijās;
  • pārstāv studentus Latvijā un aiz tās robežām;
  • izvēl savus pārstāvjus augstskolas pārvaldes koleģiālās institūcijās: satversmes sapulcē un augstskolas senātā.
  • ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no augstskolas strukturvienību pārstāvjiem jautājumos, kas skar studentu intereses.

  • Padomē pārstāvēti visu programmu studenti. Padome ievēl priekšsēdētaju, viņa vietnieku un sekretāri.

    Studentu pašpārvalde darbojas dažādos virzienos: ir iekšējo sakaru komiteja, akadēmisko jautājumu komiteja, sporta komiteja, atpūtas organizēšanas komiteja u.c.

    Studentu pašpārvaldes padomes lēmumi pēc apstiprināšanas augstskolas Senātā ir jārespektē visiem studentiem.