First page
Russian page
English page
German page
How to print the page


GrādsProfesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadīšanā

Studiju formasPilna laika studijas
Nepilna laika studijas

Studiju ilgumsPilna laika studijas – 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2,5 gadi

Programmas apjoms80 k.p.

Studiju maksa Pilna laika studijas: 1. līmenis – Ls 780 gadā; 2. līmenis – Ls 870 gadā
Nepilna laika studijas: 1. līmenis – Ls 720 gadā; 2. līmenis – Ls 810 gadā
(studijas var apmaksāt pa mēnešiem saskaņā ar apmaksas grafiku)

1. studiju maksas līmenis: studijas bez akadēmiskiem parādiem.

2. studiju maksas līmenis: otrajā studiju semestrī un vēlāk – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.

Bonusi:
• -15% par aktīvu darbu studentu pašpārvaldē (no 01.09.2007)
• studentiem teicamniekiem (pēc iepriekšējā studiju gada rezultātiem)
tiek piešķirta viena gada stipendija Ls 400 apjomā, ja vidēja atzīme nav mazāka par 9,0 (no 01.09.2007)


Uzņemšanas noteikumi

Profesionāla bakalaura grāds ekonomikā vai vadību zinātnēs. Personām, kurām nav šis grāds, jākārto kompleksais eksāmens ekonomikā
(mikroekonomikā, makroekonomikā, grāmatvedībā, uzņēmējdarbībā).

Iespējas studēt pēc individuālā plāna


Dokumenti • Vidējās un augstākās izglītības dokumenti
• Pase
• 2 fotogrāfijas (3×4)

Programmā iekļautie studiju kursi

Obligātie studiju kursi
Matemātika ekonomistiem, Lietišķā statistika, Vadības ekonomika, Finanšu un vadības uzskaite, Ekonomiskā analīze, Saimnieciskās tiesības, Biznesa svešvalodas terminoloģija, Modernās pētījumu metodes ekonomikā un vadības zinātnēs, Organizāciju teorija, Uzņēmējdarbības vide Eiropas Savienībā, Modernās mārketinga metodes, Sociālās darbības analīzes metodes, Finanšu vadība, Projektu vadība, Personāla vadība, Sistēmiskā domāšana un stretēģiju modelēšana, Stratēģiskā vadība, Augstkolas pedagoģija un metodika, Vadības psiholoģija

Izvēles studiju kursi
Sociālā politika un labklājība Eiropas Savienības perspektīvā, Sabiedrisakās attiecības uzņēmējdarbībā, Ekonomiskās un konkurences tiesības, Risku analīze un vadība, Lēmumu pieņemšanas un problēmu risināšanas tehniloģija, Eiropas Savienības reģionalizācija un Baltijas valstu ekonomika, Investīciju aprēķinu metodes, Modernās metodes uzņēmjdarebības vadībā, Globālās informācijas valodas, Krīzes vadība, Kvalitātes sistēmu vadība, Integrācija Eiropas Savienībā un makroekonomikas politikas aktuālās problēmas, Ekonometrija, Darba aizsardzība

Nosaukti pamatkursi.