Uz pirmo lappusi LV RU EN


Ielūgums

SIA „Sociālo tehnoloģiju augstskolas” Tiesību zinātņu katedra 2009. gada 29.–30. maijā rīko starptautisku zinātniski-praktisku konferenci „Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas aktuālās problēmas”.

Konferences darbā aicināti piedalīties zinātnisko un praktisko nozaru darbinieki, mācību iestāžu pasniedzēji un studenti no Eiropas Savienības valstīm un NVS.

Konferences programmas darbs tiek plānots sekcijās:
1. Cilvēka tiesību aizsardzības starptautiski tiesiskās formas;
2. Cilvēka personisko un politisko tiesību un brīvību ievērošanas garantijas;
3. Cilvēka ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību un brīvību ievērošana un aizsardzība;
4. Valsts loma cilvēka sociālo tiesību realizācijā.

Pieteikumus par piedalīšanos konferences darbā, norādot uzstāšanās tēmu un savus datus, lūdzam iesniegt līdz 20.04.2009.

Uzstāšanās tēzes konferences dalībnieki var atsūtīt pa e-pastu līdz 10.05.2009.

Prasības tēzēm: uzstāšanās ilgums saskaņā ar reglamentu ir 10-15 minūtes, ziņojumu apjoms nevar pārsniegt 2-4 lapaspuses drukāta teksta uz A4 formāta lapas, šrifts Times New Roman 12, intervāls 1,5 ar atkāpi no katras malas 2,5.

Par konferences darba rezultātiem tiek plānots izdot referātu un dalībnieku ziņojumu krājumu1.

Atbildību par publicējamo materiālu saturu uzņemas autors/autori.

Konferences dalības maksa kopā ar rakstu publicēšanu krājumā:
– studentiem 10 Ls (15 €);
– pasniedzējiem un speciālistiem 30 Ls (45 €).

Dalības maksa ir jāapmaksā līdz 10.05.2009., adresējot: SIA „Sociālo tehnoloģiju augstskola” Reģ.Nr. 40003285971 A/S Parekss banka, fil. Laimdota Kods PARXLV22, konts LV78PARX0000664021013 (obligāti norādot „maksa par piedalīšanos konferencē”).

Ceļa un uzturēšanās izdevumus konferences laikā sedz paši dalībnieki. Konferences organizatori var sniegt Jums atbalstu viesnīcu numuru rezervēšanā, pamatojoties uz atsūtīto pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, darba vieta vai mācību iestāde. Pieteikums jāatsūta pa faksu vai elektronisko pastu līdz 05.05.2009.

Konferences koordinatori:
Izabella Danilova: tel. +371 29659918, izabella.dan@inbox.lv
Raisa Voronkova: tel. +371 26342506
Tatjana Kovaļova: tel. +371 26075251

____________________
1 Par publicēto materiālu saturu atbildīgs ir to autors.