LV RU

Uzņēmējdarbības ekonomika - 42345

KvalifikācijaEkonomists
GrādsProfesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā
SpecializācijasUzņēmējdarbības ekonomika
Uzņēmējdarbības vadīšana
Pakalpojumu ekonomika un vadība
Studiju formasPilna laika studijas
Nepilna laika studijas
Studiju ilgumsPilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika studijas – 4,3 gadi
Programmas apjoms160 k.p.
Studiju maksa Pilna laika studijas: 1. līmenis – Ls 792 gadā; 2. līmenis – Ls 900 gadā
Nepilna laika studijas: 1. līmenis – Ls 684 gadā; 2. līmenis – Ls 780 gadā
(studijas var apmaksāt pa mēnešiem saskaņā ar apmaksas grafiku)

1. studiju maksas līmenis:
• iestājoties – divi centralizēto eksāmenu sertifikāti ir A, B vai C līmenī vai atzīmju summa atestātā matemātikā, informātikā un latviešu valodā ir vismaz 18;
• otrajā studiju semestrī un vēlāk – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

2. studiju maksas līmenis:
• iestājoties – divi centralizēto eksāmenu sertifikāti ir D vai E līmen vai atzīmju summa atestātā matemātikā, informātikā un latviešu valodā ir mazāka par 18;
• otrajā studiju semestrī un vēlāk – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.

Bonusi:
• -15% par aktīvu darbu studentu pašpārvaldē (no 01.09.2008)
• studentiem teicamniekiem (pēc iepriekšējā studiju gada rezultātiem)
tiek piešķirta viena gada stipendija Ls 400 apjomā, ja vidēja atzīme nav mazāka par 9,0 (no 01.09.2008)


Uzņemšanas noteikumi • Vidējā izglītība
• Pilna un nepilna laika studijās personām,
kuras ieguvušas vidējo izglītību 2004., 2005., 2006. vai 2007. gadā, jāuzrāda divi A, B, C, D vai E līmeņa centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā vai informātikā.
• Centralizēto eksāmenu sertifikāti nav vajadzīgi personām:
– kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam
– kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs
– kuras oficiāli atbrīvotas no centralizētajiem eksāmeniem
• Iespējas studēt pēc individuālā plāna
• Ieskaitīšanas iespēja vēlākos studiju posmos.


Dokumenti • Vidējo izglītību apliecinošs dokuments ar pielikumu
(uz iepriekšiegūtās augstākās izglītības bāzes – augstāko izglītību apliecinošs dokuments)
• Pase
• 2 fotogrāfijas (3x4)
• Divu centralizēto eksāmenu sertifikāti

Programmā iekļautie studiju kursi

Vispārizglītojošie kursi
Eiropas integrācijas pamati, Filozofijas pamati, Latvijas kultūras vēsture, Mācīšanas iemaņu apguves metodika, Politoloģijas pamati, Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Tiesību pamati, Lietvedība, Civilā aizsardzība, Darba aizsardzība

Nozares teorētiskie pamatkursi
Augstākā matemātika, Datoru tehnoloģiju pamati, Ekonomiskā statistika, Ekonomiskās domas vēsture, Finansu pamati, Grāmatvedības uzskaite, Kvantitatīvās metodes ekonomikā, Mikroekonomika, Makroekonomika, Uzņēmējdarbības ekonomika, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Nozares profesionālie kursi
Biznesa analīze un stratēģija, Biznesa matemātiskā modelēšana, Finansu grāmatvedība, Interneta pielietojums biznesā, Komunikācijas biznesā, Kvalitātes vadības sistēmas, Mārketinga vadīšana, Mārketings, Muitas lieta, Nodokļi un nodevas, Ražošanas un pakalpojumu organizēšana, Saimnieciskās tiesības, Sociālā nodrošināšana un apdrošināšana, Uzņēmējdarbības loģistika, Uzņēmējdarbības plānošana, Vadības grāmatvedība.